Công Thành Đại Chiến Tháng 08Thân chào chư vị anh hùng!

Nay quân đã mạnh, các tướng sĩ khẳng định sức mạnh trên chiến trường, thống lĩnh vạn đại hùng binh, thao lược mưu trí, trí lớn bình thiên hạ. Đó là những điều mà các bậc quân vương đang ngày đêm rèn luyện, thao binh, luyện tướng để có thể nghiệp lớn.

Thời gian diễn ra:


Bắt đầu : 28.08.2021

Kết thúc : Thông báo sau

Nội Dung:


- Sự kiện diễn ra trong các ngày CTC thứ 4 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 20h00 đến 21h30.

- Trước giờ CTC sẽ có thông báo thành của sự kiện trên trang chủ. Sẽ chỉ có 01 thành diễn ra sự kiện để các anh hùng tham gia chiếm thành.

* Chiếm Tượng và giữ 1 giờ.

Bắt đầu CTC nếu Quân Đoàn chiếm và giữ được Tượng 1 giờ sẽ nhận được một phần quà của sự kiện.

* Kết thúc CTC chiếm giữ được thành.

Kết thúc CTC nếu Quân Đoàn nào chiếm giữ được thành sẽ nhận được quà của sự kiện.

*Quà Xưng Vương

Qua 2 lần CTC nếu Quân Đoàn nào vẫn giữ vững được thành trì, trong quá trình chiếm giữ không bị mất thành lần nào sẽ nhận được quà sự kiện.

Điều kiện:


- Quân Đoàn cấp 7.

- Có số thành viên ít nhất 15 thành viên.

- Thành viên phải gia nhập Quân đoàn trước khi CTC.

- Chủ quân đoàn chụp ảnh xác nhận thành viên lên Fanpage trước giờ CTC.

Quà Tặng:


* Chiếm Tượng và giữ 1 giờ.

Chủ Quân Đoàn chụp ảnh xác nhận lên Fanpage


- 15.000.000 Mill

- 10 Võ Hồn 3 ngày

- 20 Lưu Tinh Thiết

- 20 Bách Luyện Cang

- 20 Bộ Hóa Trang Toàn Thân.


* Kết thúc CTC chiếm giữ được thành.

Chủ Quân Đoàn chụp ảnh xác nhận lên Fanpage


- 10.000.000 Mill

- 05 Võ Hồn 3 ngày

- 10 Lưu Tinh Thiết

- 10 Bách Luyện Cang

- 10 Bộ Hóa Trang Toàn Thân.


* Quà Xưng Vương:

Quân Đoàn chiếm giữ được thành chỉ định trong 02 lần liên tiếp, trong thời gian chiếm giữ không bị mất thành sẽ nhận được:

- Chọn +1 cho 1 vũ khí hoặc 1 giáp tùy chọn (Người trong Quân Đoàn) (Max +12)

Quà tặng sẽ được trao qua NPC Đại Hồng Lưu cho chủ Quân Đoàn sau khi kết thúc CTC!

Thân!
3K NHT

Xem them chu de moi cung chuyen muc: