Liên Thân Tử Giáp (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Thiết Luyện Y (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Lân Giáp (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Long Lân Giáp (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Giao Lân Giáp (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Bản Giáp (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Phạm Văn Y (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)

 Bì Giáp Y (Tối đa 5/5 hoặc 3 Lỗ)